Close
Skip to content

Deklaracja dostępności

Warsztat Terapii Zajęciowej w  Bieczu

logo-002

Wstęp deklaracji

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wtzbiecz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu,
ul. Parkowa 1,
38-340 Biecz

e-mail: wtz_biecz@wp.pl
telefon: +48 18/4471352

Data publikacji strony internetowej: 17-04.2021.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-03-2023

Strona internetowa WTZ jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • możliwości powiększania i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • możliwości przełączania na kontrast negatywowy,
 • możliwości wyświetlania strony w odcieniach szarości,
 • zastosowano pogrubienie najważniejszych i kluczowy słów w tekście,
 • zastosowano nagłówki tekstu,
 • teksty są wyświetlane z wykorzystaniem czcionki w kolorze czarnym na białym tle,
 • ograniczono stosowanie pisania kursywą
 • publikowane zdjęcia posiadają opisy alternatywne,
 • wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (inny kolor niż tekst)
 • ograniczono stosowanie tabel
 • ograniczono stosowanie animacji
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Kierownika WTZ i pracowników Warsztatu w Bieczu.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej znajduje się w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu przy ul. Parkowej 1.

1. Opis miejsca lokalizacji.

Budynek znajduje się ok. 380 m od przystanku autobusowego, drogą asfaltową z chodnikiem dla pieszych, ul. K. Wielkiego, następnie w prawo ul. Parkową do skrzyżowania ulicy Marii Skłodowskiej- Curie, wejściem przez furtkę po schodach lub drogą asfaltową z chodnikiem dla pieszych, ul. K. Wielkiego następnie w prawo ulicą Parkową do głównego wejścia PZPO, na prawo wzdłuż budynku chodnikiem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującym się przy wejściu do placówki.
Przy budynku parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.

2. Wejścia do budynku i strefa wejściowa.

Wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych z podjazdem.

Wejście do budynku z podjazdem z nachyleniem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych wyłożony kostką betonową o szerokości 1,20 m, ograniczone z dwóch stron metalową poręczą. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są dla niepełnosprawnych, można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem. Budynek posiada windę.

3. Komunikacja wewnętrzna.

Korytarz – ciąg komunikacyjny o szerokości 1,9 m i długości 25 m 30 cm, po lewej stronie wejście do windy i szatni. Po stronach prawej i lewej wejścia do sal terapeutycznych, biura, toalet otwierane klamkami, oznakowane tabliczkami z opisem alfabetem Braille’a.

4.Dostosowanie

W budynku brak pętli indukcyjnej. Na korytarzach i w pracowniach wykładziny PCV. Wejście do budynku – próg oznaczony czarno-żółtą taśmą, progi oznaczone czarno – żółtą taśmą ostrzegawczą. Wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób na wózkach.
W pracowniach stoły umożliwiające podjechanie wózkiem.

5.Pomieszczenia sanitarne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych i dla osób na wózkach znajduje się po prawej stronie w części środkowej korytarza. W toalecie znajduje się system przyzywowy. Drzwi otwierane klamką. W toalecie  jest przestrzeń manewrowa, przy toalecie i natrysku poręcze. Wszystkie urządzenia w toalecie dostosowane do wózków. 

6.Ewakuacja z budynku.

Wyjścia ewakuacyjne wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej. W placówce znajdują się trzy wejścia ewakuacyjne oznaczone alfabetem Braille’a. Pierwsze drzwi wejściowe, następnie na końcu korytarza na wprost wejścia głównego, trzecie po prawej stronie w części środkowej korytarza. Z trzeciego wyjścia ewakuacyjnego schodami w dół. Ewakuacja osób na wózkach możliwa przez wejście główne.

7. Opis dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do ogólnodostępnych pomieszczeń budynku, ale brak odpowiednich oznaczeń.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. 

Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, brak wersji głosowej oraz w języku migowym, brak głośników naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

Każdy pracownik merytoryczny placówki, ze względu na jej charakter, posiada wykształcenie umożliwiające pomoc osobie niepełnosprawnej.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Agnieszka Kołotyło e-mail: wtz_biecz@wp.pl
telefon: +48 184 471 352

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bieczu na lata 2021 - 2025

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data sporządzenia: 24.05.2021 r.
Sporządził: Lidia Ćwiertniewicz – pracownik administracyjny WTZ w Bieczu
Koordynator: Agnieszka Maciejowska – koordynator  ds. dostępności w WTZ w Bieczu
Zatwierdził: Agnieszka Kołotyło – Kierownik  WTZ w Bieczu

Skip to content